För STÄDAX innebär affärsmässig hållbarhet en etiskt försvarbar och lönsam utveckling över tid, vilket uppnås genom fokus på resultat, tillväxt, kvalitet och utveckling.

STABIL OCH GOD RESULTATUTVECKLING

Alla bolagets intressenter, inte minst kunder, medarbetare, ägare och leverantörer, ska kunna lita på att STÄDAX utvecklas positivt och lönsamt över tid. Förmågan att attrahera nya kunder, teckna bra avtal och systematiskt följa upp den löpande utvecklingen är central i detta arbete. Varje år upprättas en budget som följs upp regelbundet, och vid behov vidtas nödvändiga åtgärder för att möta förändringar som eventuellt uppstår. Mer om bolagets ekonomiska utveckling 2016 finns att läsa i förvaltningsberättelse som upprättas av revisorn. Som en ansvarstagande samhällsaktör är det självklart att skattemässiga frågor hanteras enligt gällande lagstiftning och rådande praxis.

NÖJDA KUNDER GENOM EN VÄRDEADDERANDE LEVERANS

En förutsättning för en stabil och lönsam utveckling över tid är långa kundrelationer med nöjda kunder. Genom en regelbunden dialog med bolagets kunder fångar STÄDAX löpande upp synpunkter. STÄDAX genomför också olika undersökningar. En viktig förklaring till de nöjda kunderna är att STÄDAX levererar säkra och bra tjänster, anpassade till kundernas föränderliga behov, och att STÄDAX proaktivt föreslår förbättringar. Lika viktigt är att STÄDAX levererar sina tjänster på ett säkert och professionellt sätt.