Social hållbarhet för STÄDAX innebär ett stort ansvarstagande som arbetsgivare, men också ett lokalt samhällsengagemang.

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET

STÄDAX målsättning är att erbjuda alla medarbetare en god och säker arbetsmiljö. Eftersom STÄDAX erbjuder ett antal tjänster med varierande risker till kunder i olika miljöer måste säkerhetsarbetet anpassas till lokala förutsättningar. För bolaget finns dock en tydlig nollvision gällande arbetsrelaterade olyckor med en gemensam plattform och ett enhetligt angreppssätt för säkerhetsfrågor inom arbetsmiljö. En viktig handling är ledningens deltagande i skyddsronder i olika delar av verksamheten. De vanligaste olyckorna var lindrigare skärskador, halk- och fallolyckor.

 

HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE

STÄDAX hälsoarbete fokuserar på förebyggande hälsoåtgärder och att reducera sjukfrånvaron, sjukfrånvaro mäts. Sjukfrånvaron följs upp och analyseras, sedan genomför man olika åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Även hälsofrämjande aktiviteter och program utförs.

 UTVECKLING FÖR CHEFER OCH MEDARBETARE

Det personliga utvecklingssamtalet är en viktig utgångspunkt för medarbetarens kompetensutveckling. Samtalet genomförs årligen och resulterar i en individuell utvecklingsplan. STÄDAX har också speciellt framtagna utbildningspaket för alla medarbetare och chefer. Syftet är att förklara grundläggande och kritiska affärsfrågor anpassade för STÄDAX verksamhet. Utbildningspaketet innehåller obligatoriska basutbildningar och ytterligare frivilliga fördjupningsprogram.

LIKABEHANDLING, MÅNGFALD OCH INKLUDERING

Inom STÄDAX finns en stark övertygelse om att en mångfald av personligheter, erfarenheter och kunskaper berikar bolaget. STÄDAX uppförandekod slår tydligt fast att varje medarbetare ska behandlas respektfullt och rättvist oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Andelen utlandsfödda är ofta högre i FM-bolag än ett genomsnittligt företag. Även på STÄDAX finns en etnisk mångfald, vilket innebär att det är viktigt med ett tolerant och inkluderande förhållningssätt. STÄDAX ställer grundläggande krav på relevanta språkkunskaper givetvis måste viktig information anpassas så att alla förstår den. Alla former av trakasserier är oacceptabla.