STÄDAX har samlat de affärsetiska principer som gäller för verksamheten i en gemensam uppförandekod, Code of Conduct. Principerna ska fungera som vägledning för dagliga arbetsuppgifter och beslut.

Uppförandekoden finns tillgänglig på bolagets intranät och hemsida, och är också en del av anställningsvillkoren på STÄDAX. Innehållet i koden diskuteras i samband med det årliga utvecklingssamtal som erbjuds alla medarbetare. Vid detta tillfälle ska medarbetarna skriftligen bekräfta att de har läst igenom, förstått och åtar sig att följa principerna.

STYRNING AV BETYDANDE LEVERANTÖRER

Innan ett leverantörsavtal tecknas utvärderas leverantören utifrån allmän leveransförmåga, kvalitet, ekonomi, arbetsmiljöarbete, miljöarbete med mera. Leverantören måste också verifiera att verksamheten motsvarar kraven i STÄDAX etiska riktlinjer för leverantörer. Ett brott mot dessa riktlinjer likställs vid ett avtalsbrott och kan leda till att samarbetet avbryts. Under avtalsperioden övervakar STÄDAX löpande såväl leveransen som leverantören för att så långt som möjligt säkerställa att överenskommelserna i avtalen efterlevs.