På STÄDAX arbetar ledningen med att särskilt syna verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv, att ta fram förbättringsförslag på gemensamma principer och att samordna större gemensamma hållbarhetsinitiativ.

 ALLMÄNT OM HÅLLBARHETSSTYRNING PÅ STÄDAX

Det externa och interna regelverket för styrning och kontroll inom STÄDAX beskrivs utförligt i Bolagsstyrningsrapporten. Inom hållbarhetsområdet utgörs det viktigaste interna ramverket av bolagets hållbarhetspolicy, uppförandekod samt de gemensamma värderingarna. Alla dessa styrverktyg finns tillgängliga på bolaget (Code of conduct).

ANSVAR OCH ORGANISATION

Enligt styrelsens delegering har STÄDAX VD det övergripande ansvaret för STÄDAX hållbarhetsarbete. För nödvändig styrning och uppföljning finns en särskild hållbarhetskommitté, som är direkt underställd ledningen. Hållbarhetskommittén består av chefer med ansvar för specialistfunktioner med betydande hållbarhetspåverkan, och leds av bolagets VD.

Hållbarhets kommitténs uppgift är att utarbeta förslag till policy, övergripande målsättningar och principer för styrning av bolagets hållbarhetsarbete. Hållbarhetskommittén har även i uppgift att säkerställa att hållbarhetsperspektivet tillvaratas, att sätta och löpande följa upp hållbarhetsindikatorerna samt utifrån ett intressent- och omvärldsperspektiv årligen föreslå särskilda åtgärder inom hållbarhetsområdet. Eftersom miljöfrågor och arbetsmiljöfrågor är nationella och ibland skiljer sig åt mellan länder, med olika regelverk och praxis, ligger ansvaret för genomförandet på driftsorganisationerna. Hållbarhets kommitténs skall till exempel  bevaka förändringar i lagar och föreskrifter och för kemikaliehantering. Hållbarhetskommittén sammanträder normalt två gånger per år, och därefter vid behov. Bland frågor som behandlas kan nämnas nyheter inom lagstiftning och praxis, uppföljning av olika hållbarhetsfrågor och initiativ samt prioriteringsdiskussioner