Alla hållbarhetsaspekter är viktiga, men för att göra skillnad är en prioritering nödvändig.

VÄSENTLIGA ASPEKTER

Under 2016 genomförde bolagets ledningsgrupp en workshop, där de mest materiella hållbarhetsaspekterna diskuterades och fastställdes. Under arbetet utvärderades olika omvärldstrender (globala, regionala och lokala) samt interna och externa faktorer ur olika intressenters perspektiv. Som utgångspunkt för att fånga upp intressentperspektiven användes resultatet av bolagets befintliga målgruppsundersökningar och synpunkter som fångats upp i den strukturerade intressentdialogen. De väsentliga hållbarhetsaspekterna fastställdes senare av bolagets ledning.

 PRIORITERINGAR OCH FOKUSOMRÅDEN 2017

Bolagets ledning fastställer varje år interna operativa mål, som anger vad organisationen på kort sikt ska fokusera på. Målen fastställs utifrån en samlad bedömning av bolagets omvärldsbevakning, intressentdialog samt utlåtanden från bolagets revisorer å ena sidan, och en egen uppfattning om framdrift i olika frågor å andra sidan. De interna målområdena för 2017 är:

 • Inom affärsmässig hållbarhet: ökad kundnöjdhet, ökad omsättning, förbättrat resultat, bättre kassaflöde.
 • Inom social hållbarhet: ökad medarbetarnöjdhet, färre arbetsplatsolyckor, fler kvinnliga medarbetare.
 • Inom miljömässig hållbarhet: minskat koldioxidutsläpp från egna bilar. De interna målen följs löpande upp enligt STÄDAX målstyrningsprocess.

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSASPEKTER

AFFÄRSMÄSSIG HÅLLBARHET

 • Affärsetik (inklusive anti-korruption)
 • Bolagsstyrning
 • Finansiell utveckling
 • Innovationer/kontinuerligt utvecklingsarbete
 • Kundnöjdhet och kundlojalitet
 • Leveransstyrning
 • Leverantörsstyrning
 • Risk management
 • Transparens

SOCIAL HÅLLBARHET

 • Anställningsvillkor och ersättningar
 • Hälsa & Säkerhet
 • Kontinuitetsplanering
 • Lokalt samhällsengagemang
 • Medarbetarutveckling och -engagemang
 • Mångfald (inklusive jämställdhet)
 • Mänskliga fri- och rättigheter (inklusive icke-diskriminering)

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

 • Avfallshantering
 • Energianvändning i egna kontor
 • Grön rådgivning
 • Råvaruhantering t ex kem och använding av miljövänligt kem
 • Utsläpp från transporter och affärsresor